SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CENTRALNEGO OŚRODKA

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Centralnego Ośrodka podlega bezpośrednio Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. Do zadań tego stanowiska należy w szczególności:

opracowywanie procedur wewnętrznych związanych z realizacją zamówień publicznych,
opracowywanie planu zamówień publicznych Centralnego Ośrodka, na podstawie jednostkowych planów Centrali i SDOO oraz jego aktualizacja,
kontrola postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Centrali i w SDOO pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi, w tym kompletności dokumentacji , prawidłowego wyboru trybu postępowania i poprawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
kontrolowanie poprawności i kompletności ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych oraz ich wyniku,
kontrola sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
kontrola realizacji przeprowadzonych postępowań w ramach zamówień publicznych pod względem poniesionych wydatków zgodnie z zawartymi umowami,
analiza zrealizowanych zamówień pod względem obowiązku stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
współpraca z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w Centrali i SDOO w zakresie ich udzielania, w tym organizacja szkoleń w tym zakresie,
uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne organy kontrolne w zakresie zamówień publicznych,
informowanie kierownictwa Centralnego Ośrodka o uchybieniach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Powrót