BIURO ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNE

Do zadań Biura Administracyjno-Ekonomicznego należy całokształt spraw związanych z majątkiem Centralnego Ośrodka w tym administrowaniem majątkiem Centrali Centralnego Ośrodka oraz planowaniem gospodarczym i nadzorem nad SDOO. Biurem kieruje bezpośrednio Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych nadzorując działalność Działu Administracji i Zamówień Publicznych Centrali, Działu Ekonomiczno Gospodarczego SDOO oraz stanowiska ds. zamówień publicznych Centralnego Ośrodka i stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych.

Dział Administracji i Zamówień Publicznych Centrali

Do zadań Działu Administracji i Zamówień Publicznych Centrali należy administrowanie majątkiem Centrali Centralnego Ośrodka oraz jego utrzymanie we właściwym stanie, a także prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w Centrali Centralnego Ośrodka.
Do zadań Działu Administracji i Zamówień Publicznych Centrali należy w szczególności: 

utrzymanie, konserwacja i remonty budynków i budowli Centrali Centralnego Ośrodka systemem własnym i zlecanym,
właściwe gospodarowanie majątkiem, kontrola użytkowania i ochrona obiektów,
zaopatrywanie pracowników Centrali Centralnego Ośrodka w materiały biurowe i inne urządzenia związane z pracą,
opracowywanie planu zamówień publicznych Centrali Centralnego Ośrodka oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Centrali, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
opracowywanie sprawozdania rocznego z wykonania zamówień publicznych w Centrali Centralnego Ośrodka,
prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych (wydatkowych) zawartych w Centrali Centralnego Ośrodka,
prowadzenie monitoringu wydatków, do kwoty poniżej progu obowiązywania stosowania procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, ponoszonych w Centrali Centralnego Ośrodka,
utrzymywanie ładu i porządku w budynkach administracyjnych i gospodarczych oraz na terenach zielonych i drogach dojazdowych będących w administracji Centrali Centralnego Ośrodka,
utrzymywanie w sprawności urządzeń technicznych w Centrali Centralnego Ośrodka,
realizacja spraw wynikających z przepisów przeciwpożarowych w Centrali Centralnego Ośrodka,
prowadzenie gospodarki magazynowej, transportowej i paliwowo – energetycznej w Centrali Centralnego Ośrodka,
nadzór nad działalnością sekretariatu Centrali Centralnego Ośrodka,
zapewnienie warunków technicznych i bytowych dla sprawnego przebiegu posiedzeń komisji, narad, zjazdów i konferencji odbywających się w Centrali Centralnego Ośrodka,
realizacja spraw socjalno-bytowych w zakresie uzgodnionym ze związkami zawodowymi,
prowadzenie miejsc noclegowych.

Dział Ekonomiczno-Gospodarczy SDOO

Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem SDOO oraz nadzorem nad gospodarowaniem majątkiem znajdującym się w zasobach SDOO.
Do zadań Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO należy w szczególności:  

koordynacja opracowywania planów rzeczowych SDOO,
monitorowanie i nadzorowanie wykonania planów rzeczowych SDOO,
planowanie i dystrybucja środków na wykonanie badań i doświadczeń finansowanych z dotacji celowej oraz usług doświadczalnych zlecanych do wykonania przez Centralę,
opracowywanie i realizacja rzeczowego planu inwestycyjnego Centralnego Ośrodka,
opracowanie i monitorowanie realizacji wydatków inwestycyjnych SDOO,
rozliczanie SDOO z efektywności wykonywanych zadań gospodarczych, w tym kontrola działalności rolniczej SDOO,
opracowywanie procedur w zakresie gospodarowania mieniem,
gospodarowanie majątkiem Centralnego Ośrodka znajdującym się w zasobach SDOO, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zużytym i zbędnym,
prowadzenie spraw związanych ze zmianami we władaniu gruntami SDOO,
prowadzenie polityki dotyczącej limitu zatrudnienia i wynagrodzeń w SDOO,
sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących działalności SDOO i Centrali,
opracowywanie informacji oraz okresowych sprawozdań rzeczowych z działalności Centralnego Ośrodka,
nadzór nad opracowywaniem wniosków o dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego,
opracowywanie informacji o wykorzystanym materiale ze zbioru jako materiale siewnym oraz monitoring regulowania przedmiotowych opłat przez SDOO,
nadzór nad SDOO w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz rozliczania podatków lokalnych,
nadzór nad SDOO w zakresie realizacji ubezpieczeń majątkowych, przestrzegania bhp i p.poż w SDOO,
obsługa Rady Ekonomiczno-Gospodarczej Dyrektora Centralnego Ośrodka.
nadzór nad sprawowaniem kontroli zarządczej w SDOO.

Kierownik Działu Ekonomiczno-Gospodarczego SDOO tworzy plan finansowy Centrali Centralnego Ośrodka, w tym plan dotacji podmiotowej udzielonej na dofinansowanie bieżącej działalności. 

Powrót