Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych nadzoruje i odpowiada za całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowych warunków administracyjno- technicznych oraz ekonomiczno-gospodarczych do wykonania zadań Centralnego Ośrodka, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania zadań obronnych i informacji niejawnych oraz ochrony zasobów. W szczególności do zadań Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych należy:

zabezpieczenie warunków niezbędnych do prawidłowego przebiegu prac badawczo-doświadczalnych oraz działalności rolniczej prowadzonej w SDOO,  
gospodarowanie majątkiem Centralnego Ośrodka, w tym nadzorowanie spraw związanych z ustanawianiem służebności, wydzierżawianiem majątku, dokonywanie przeglądu posiadanego majątku oraz ustalanie zasad postępowania z majątkiem zbędnym,  
nadzór i kontrola organizacyjno-funkcjonalna nad SDOO, w tym m.in. w zakresie prawidłowego i efektywnego gospodarowania, bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym, a także utrzymywaniem porządku,  
podział środków z dotacji celowej na realizację zadań ustawowych związanych z planem badań i doświadczeń Centralnego Ośrodka,  
sporządzanie planów inwestycyjnych Centralnego Ośrodka w zakresie rzeczowym oraz nadzór nad ich realizacją,  
sporządzanie planu i udzielanie zamówień publicznych w Centrali Centralnego Ośrodka oraz nadzór nad planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych w SDOO,  
redagowanie na bieżąco działu „Przetargi”, na stronie internetowej Centralnego Ośrodka i BIP oraz nadzór nad informacjami ukazującymi się w dziale „Przetargi” na stronach internetowych SDOO,  
sporządzanie sprawozdań do UZP oraz nadzór nad sporządzaniem tych sprawozdań przez SDOO,  
organizacja realizacji doświadczeń w ramach usługowej działalności doświadczalnej oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie,  
sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie działalności administracyjno-ekonomicznej,  
nadzór nad sporządzaniem wniosków o dopłaty do działalności rolniczej otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, a także dokonywanie ich rozliczeń na poszczególne SDOO,  
opracowywanie analiz, raportów i bieżących informacji o działalności SDOO,  
prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych przez Centralę Centralnego Ośrodka, z wyjątkiem umów cywilno-prawnych zawieranych z pracownikami Centralnego Ośrodka rejestrowanymi w innym trybie,  
sporządzanie deklaracji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, płatnych przez Centralę Centralnego Ośrodka oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie, a także sporządzanie deklaracji na podatki lokalne, dla których podatnikiem jest Centrala Centralnego Ośrodka, tj. podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych,
administrowanie majątkiem i obiektami Centrali Centralnego Ośrodka i jego zabezpieczenie przed klęskami losowymi, a także prawidłowa eksploatacja sprzętu, maszyn i urządzeń, środków transportu oraz utrzymanie porządku na terenie Centrali Centralnego Ośrodka,  
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją planów finansowych jednostkowych w tej części planu, która odpowiada nadzorowanym przez niego zadaniom , podległymi komórkami organizacyjnymi Centrali Centralnego Ośrodka,
prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zadaniami obronnymi, ochroną informacji niejawnych i ochroną zasobów w Centrali Centralnego Ośrodka oraz nadzór nad wymienionymi zadaniami w SDOO,
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami Centrali Centralnego Ośrodka
współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. finansowych-Głównym księgowym i Zastępcą Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki,
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Centralnego Ośrodka związanych z zajmowanym stanowiskiem,
realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie warunków organizacyjno-technicznych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru,

Powrót