Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM
     
    
       

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zastępca Dyrektora ds. finansowych - Główny Księgowy Centralnego Ośrodka prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem finansowym i rachunkowością Centralnego Ośrodka kierując Biurem Finansów i Księgowości oraz sprawując nadzór nad działalnością finansowo-księgową prowadzoną w SDOO. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. finansowych - Głównego księgowego należy w szczególności:  

sporządzanie planu finansowego Centralnego Ośrodka, bieżące aktualizowanie planu, analiza jego wykonania oraz nadzór nad przebiegiem jego realizacji i rozliczaniem,
prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych Centralnego Ośrodka, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości i przepisach podatkowych oraz przyjętych procedurach wewnętrznych, w tym w polityce (zasadach) rachunkowości,  
realizowanie zadań głównego księgowego wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych,
planowanie oraz rozliczanie środków dotacji z budżetu państwa udzielanych Centralnemu Ośrodkowi, w tym dotacji celowej na realizację zadań ustawowych i na wydatki inwestycyjne oraz dotacji podmiotowej,  
prowadzenie ewidencji należnych Skarbowi Państwa opłat rejestrowych, opłat za ochronę wyłącznego prawa do odmian roślin oraz ich windykacja, a także naliczanie i składanie dyspozycji wypłat premii autorskich dla hodowców odmian zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie,  
sporządzanie sprawozdań budżetowych,  
sporządzanie sprawozdania finansowego Centralnego Ośrodka oraz udział w procesie badania tego sprawozdania przez podmiot uprawniony do jego badania,  
nadzór nad sytuacją finansową SDOO, w tym nad wewnętrznymi przepływami środków pieniężnych,  
nadzór nad terminowym regulowaniem należności przez podmioty zewnętrzne,  
nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, w tym zobowiązań publiczno-prawnych,  
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,  
opracowywanie i aktualizowanie procedur wewnętrznych z zakresu działalności finansowo-księgowej Centralnego Ośrodka, w tym polityki rachunkowości oraz zarządzeń w sprawie tworzenia planu finansowego,  
współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Ośrodka realizującymi czynności kontrolne oraz instytucjami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie kontroli (m.in.: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższą Izbą Kontroli, urzędami skarbowymi, Urzędem Kontroli Skarbowej),  
bieżąca współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych i Zastępcą Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych w zakresie gospodarki finansowej jednostki i innych obszarów działalności.
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Centralnego Ośrodka związanych z zajmowanym stanowiskiem  
Realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania COBORU (Karty realizacji zadań) w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zastępca Dyrektora ds. finansowych-Główny księgowy Centralnego Ośrodka jest upoważniony do wydawania zaleceń głównym księgowym SDOO w zakresie bieżących prac finansowo-księgowych.

Powrót