DYREKTOR

Dyrektor Centralnego Ośrodka zarządza Centralnym Ośrodkiem przy pomocy dwóch zastępców oraz głównego księgowego.

tel. 61 28 523 41, e.gacek@coboru.pl

Prof. dr hab. Edward S. Gacek      Prof. dr hab. Edward S. Gacek (ur. 1950 r.), absolwent Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu (1974). W 1982 r. obronił pracę doktorską, otrzymując tytuł doktora nauk rolniczych. W 1991 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie k. Warszawy uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac naukowych z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego i nasiennictwa oraz kilkadziesiąt publikacji popularnonaukowych, wdrożeniowych i upowszechnieniowych. W latach 1975-1996 pracował w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (ZDHiAR) w Bąkowie k. Kluczborka, należącym do IHAR Radzików. Początkowo na stanowisku starszego specjalisty, a następnie głównego hodowcy i zastępcy dyrektora ds. naukowych.
        Karierę zawodową w zakresie badań i hodowli odmian jęczmienia rozpoczął pod kierunkiem dyrektora Włodzimierza Dwernickiego i prof. dr hab. Henryka J. Czembora. Zajmował się metodami zwiększania efektywności hodowli odpornościowej jęczmienia, a zwłaszcza problematyką pełniejszego wykorzystania odporności genetycznej w zwalczaniu chorób jęczmienia i innych chorób zbóż jako proekologicznych metod ochrony zbóż.

        Wyniki swoich prac badawczych prezentował na prawie 500 konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą.
Opracował założenia i wdrożył do praktyki rolniczej koncepcję uprawy zbóż w zróżnicowanych genetycznie mieszaninach odmian, pozwalającą na szersze wykorzystanie naturalnych mechanizmów ograniczania chorób oraz poprawę wysokości i stabilności plonowania. Upowszechnił w praktyce kilkanaście wewnątrzgatunkowych mieszanin odmian w uprawie jęczmienia jarego i ozimego.
        Wraz z zespołem hodowlanym w ZDHiAR w Bąkowie wyhodował i wdrożył do praktyki osiem odmian jęczmienia o wysokiej plenności, odporności na choroby i stresy abiotyczne oraz trzy odmiany rzepaku ozimego.
        Jest autorem wdrożonej do praktyki koncepcji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) i rekomendacji odmian oraz wielu innowacyjnych rozwiązań metodycznych w doświadczalnictwie odmianowym w kraju. Obecnie PDO jest głównym źródłem informacji o wartości gospodarczej odmian dla rolników.
         Od 1996 roku pełni funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania. Reprezentuje Polskę w pracach organów UPOV (Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin) oraz w Stałych Komitetach Komisji Europejskiej związanych z nasiennictwem. Jest członkiem Rady Administracyjnej CPVO (Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin) – instytucji odpowiedzialnej za administrowanie wspólnotowym prawem do odmian roślin.

Powrót