Wyszukaj odmianę  Kontakt
KRYTERIA NIEZBĘDNE DO WPISANIA ODMIANY DO KRAJOWEGO REJESTRU

    
Odmianę wpisuje się do krajowego rejestru - na wniosek zgłaszającego - jeżeli:

. jest odrębna, wyrównana i trwała
. posiada zadowalającą wartość gospodarczą; w przypadku gatunków roślin rolniczych i cykorii korzeniowej, za wyjątkiem odmian traw nie przeznaczonych do uprawy na cele pastewne, odmian przeznaczonych wyłącznie do wywozu do państaw trzecich, składników odmian mieszańcowych oraz odmian tradycyjnych
. jest zachowywana, a zachowujący posiada jej materiał siewny w ilości wystarczającej do prowadzenia badań
. ma nadaną nazwę odpowiadającą obowiązującym wymogom
. spełnia wymogi formalno-prawne, w tym uiszczenie odpowiednich opłat


Zgłaszający odmianę oznacza składającego wniosek o wpis odmiany do KR, zachowującego odmianę lub inny podmiot, którym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Polski lub innych państw członkowskich UE.