Wyszukaj odmianę    Kontakty

PODSTAWY PRAWNE

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizuje zadania statutowe w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. Nr 239/2010, poz. 1591, zm. art. 130 Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie Dz.U. poz. 1512)
1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. Nr 254/2010, poz. 1708)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz.U. Nr 257/2010, poz. 1739, 2016 r. poz. 775 )
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. Nr 257/2011, poz. 1542)
- Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. poz. 633)
  1. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany (Dz.Urz. MR i RW 2013, poz. 33)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru ( Dz.U. 2013, poz. 1574)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO( Dz.U. 2013, poz. 1179)
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego( Dz.U. 2014, poz. 151)
  5. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian( Dz.U. 2015, poz. 2169)
  6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B ( Dz.U. 2017, poz. 327)
7. Decyzja Nr 2/N/2017 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wzorów formularzy składanych do dyrektora COBORU związanych z krajowym rejestrem
8. Decyzja Nr 2/N/2015 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie gatunków roślin sadowniczych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  9. Decyzja Nr 1/N/2016 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ilości materiału siewnego odmian zgłoszonych do krajowego rejestru niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminu jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych
  10. Decyzja Nr 6/N/2016 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania trwałości (OWT)przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
  11. Decyzja Nr 9/N/2016 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnych ilości materiału siewnego odmian roślin rolniczych, zgłaszanych do krajowego rejestru i przyjętych do urzędowych badań, dopuszczonych do obrotu z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych
  12. Decyzja Nr 1/N/2017 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia gatunków roślin rolniczych i warzywnych, dla których badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) przeprowadza się według metodyk Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV)
     
- Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. poz. 843)
  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz.U. Nr 60/2004, poz. 569)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa (Dz.U. Nr 60/2004, poz. 567)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa (Dz. U. z 2015 r., poz. 2166)
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczania (Dz.U. Nr 60/2004, poz. 568)
- Rozporządzenie Rady Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. WE L 227 z 1.09.1994; z późn. zm.)
- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiające reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (Dz.U. WE L 191 z 23.07.2009; zm. Dz.U. WE L 213 z 08.08.2013)Osoba redagująca mgr Monika Kaczmarek-Nowak