Wyszukaj odmianę    Kontakty

BADANIA ODRĘBNOŚCI, WYRÓWNANIA I TRWAŁOŚCI (OWT)

 

    Badania OWT odmian prowadzone są według metodyk opracowanych przez COBORU na podstawie protokołów Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) oraz wytycznych Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV). Wytyczne te stanowią podstawę dla państw członkowskich w zakresie prowadzenia obserwacji i oceny badanych cech oraz tworzenia opisu botanicznego odmiany w ujednoliconej formie. Przyjęcie powszechnie stosowanych w krajach członkowskich UPOV i w krajach Unii Europejskiej ogólnych zasad zakładania i prowadzenia doświadczeń oraz uwzględniania w badaniach cech uznanych za ważne przy ocenie odrębności i wyrównania, pozwala na uzyskanie porównywalnych wyników i wzajemne korzystanie z wyników badań OWT.

    Doświadczenia i testy polowe dotyczące badań OWT dla większości gatunków zakładane są w dwu punktach doświadczalnych w sezonie wegetacyjnym, w którym przyjęto odmiany do badań. Trwają one zwykle rok, dwa – trzy lata lub cykle wegetacyjne. W zależności od gatunku stosowane są różne układy doświadczeń, badane są różne cechy odmian, stosowane są różne kryteria statystyczne i normy. Uzupełniająco stosuje się także badania elektroforetyczne.

  Odrębność  
  Wyrównanie 
  Trwałość  
     

    Na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers, z dnia 2 października 2013 roku, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) otrzymał kompetencje do prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian dla 111 taksonów, w tym:

59 roślin ozdobnych,
28 roślin rolniczych,
15 roślin sadowniczych,
9 roślin warzywnych.