STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA CENTRALNEGO OŚRODKA

Majątek
Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2010 r. Nr 239,poz.1591, zm.2012 r.poz.1512) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest agencją wykonawczą w rozumieniu art.18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ,z późn.zm.)
Nieruchomości i pozostałe mienie są własnością Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.
Wydzierżawienie lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomościach Centralnego Ośrodka wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zbycie nieruchomości wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Osoba redagująca mgr inż. S. Przystalski